Aviation72 1/72 SAAB DRAKEN J35F 10/02 35-602 SWEDISH AIR FORCE ANGELHOLM 1995 AV7241002